Deontologische code

Professioneel gedrag

Leden van de Belgian Federation of Freelancers & Virtual Assistants vzw (afgekort BFFVA):

  • gedragen zich op een professionele en ethisch verantwoorde wijze;
  • leveren enkel diensten waar zij vakbekwaam in zijn of - indien van toepassing - over de juiste getuigschriften of diploma's beschikken;
  • verstrekken geen valse of foute informatie aan of over de BFFVA vzw
  • zullen op een eerlijke manier hun diensten leveren aan hun klanten

Communicatie en beroepsgeheim

Leden van de Belgian Federation for Freelancers & Virtual Assistants vzw zullen duidelijk en oprecht communiceren. Ze behandelen alle verkregen informatie als strikt vertrouwelijk.

Professionele hoffelijkheid

De leden houden de ethiek van het beroep ten allen tijde in ere. ze houden zich aan de reglementen van de vereniging en respecteren benamingen, logo's & copyrights (al of niet gereglementeerd). De leden streven permanent naar professionele uitmuntendheid. Zij zorgen voor permanente bijscholing in de functionele competentiedomeinen van hun beroepsactiviteiten door training en vorming.

Gebruik van eigendomsrechten BFFVA

Toetredende leden hebben het recht om het logo van BFFVA te gebruiken. Deze rechten verlopen bij het beëindigen van jouw lidmaatschap. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar en heeft enkel een individueel karakter. Het is niet toegestaan om jouw certificering door BFFVA op welke wijze dan ook door te geven aan partners, familieleden, personeel of een bedrijf.

Het logo van de BFFVA dient steeds in combinatie te worden gebruikt met jouw ID-lidnummer van de Federatie. Het secretariaat bezorgt elk lid zijn logo met persoonlijk ID-nummer. 

Onrechtmatig gebruik van het logo of verwijzing naar de Federatie, geeft aanleiding tot gerechtelijke vervolging.

Samenwerking met partners

BFFVA vzw heeft verschillende soorten partners uitgezocht, met als doel een meerwaarde te kunnen bieden voor de leden.

BFFVA vzw kan op geen enkel moment en geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor het gedrag van de partners. Klachten van gelijk welke aard dienen aan de partner zelf te worden gericht.

Doch is het belangrijk dat BFFVA hiervan ook op de hoogte is, teneinde de samenwerking met partners te kunnen blijven evalueren.

Klachten of feedback over partners kan je richten naar raadvanbestuur@bffva.be.

Respect voor klanten

De leden hebben op alle vlakken respect voor hun klanten. Ze maken nooit misbruik van hun professionele hoedanigheid als dienstverlener. Zij vermijden enige vorm van discriminatie tegenover anderen. 

Respect voor de sector

De leden van de BFFVA hebben respect voor de sector. Dit wil o.m. dat men prijzen hanteert die marktconform zijn.

Respect voor leden BFFVA

Alle leden hebben op alle vlakken respect voor elkaar. Zij vermijden enige vorm van discriminatie tegenover anderen. Ze gedragen zich collegiaal ten opzichte van elkaar, geven enkel opbouwende feedback, en waarheidsgetrouwe informatie of advies.

Grof taalgebruik, negativiteit of enige andere vorm van onrespectvol gedrag tegenover andere leden, kan aanleiding geven tot uitsluiting uit de vereniging.

Wijzigingen en aanvullingen

BFFVA vzw behoudt zich het recht om de deontologische code regelmatig aan te vullen en te wijzigen waar nodig wordt geacht.

Indien leden niet (meer) akkoord gaan met de deontologische code, kunnen zij dit melden aan raadvanbestuur@bffva.be.

Wil je graag meer informatie?

Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen je met veel plezier!

Scroll naar top