Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden regelen de uitvoering van alle bestellingen bij Belgian Federation of Freelancers & Virtual Assistants vzw (hieronder genoemd BFFVA) – BE 0726.997.083, Da Vincilaan 1 te 1930 Zaventem.

Deze voorwaarden sluiten alle voorwaarden van de klant/opdrachtgever uit. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden van de klant en onderhavige voorwaarden, hebben deze laatste voorrang.

1. Onze filosofie

Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zodra de klant zich ermee akkoord heeft verklaard. Indien je van mening bent hierop een uitzondering te kunnen maken, dient de vraag voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur, waar jouw vraag zal behandeld worden. Je kan je mail richten naar raadvanbestuur@bffva.be.

2. Prijzen

BFFVA vzw is niet btw-plichtig. Dit betekent dat er op onze prijzen geen btw gerekend wordt. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan inhoudelijke fouten (prijs, inhoud, data) op de website of andere publicaties.

3. Toetredingsprocedure

Nadat je het online aanvraagformulier hebt ingevuld, zal de erkenningscommissie jouw dossier bekijken en beoordelen.

Indien de commissie oordeelt dat je in aanmerking komt voor het lidmaatschap, zal je een mail ontvangen met daarin een factuur voor het lidgeld voor de periode van 1 jaar. Door jouw aanvraag online in te vullen en te verzenden, verbind jij je ertoe om, na aanvaarding van het lidmaatschap, het lidgeld gekoppeld aan het lidmaatschap te betalen. Het verschuldigd lidgeld dient binnen de 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet-betaling van het verschuldigd lidgeld na aanvaarding van jouw lidmaatschap, zal de BFFVA vzw alle wettelijke middelen aanwenden om het lidgeld te innen.

Betalen in schijven is mogelijk, mits verhoging van het lidgeld, dit om administratieve kosten te dekken. Hoewel je maandelijks een factuur zal ontvangen, loopt je lidmaatschap verplicht voor een periode van 1 jaar. Dit betekent dat je verplicht ben voor een gans jaar je lidmaatschap te voldoen. Indien je in schrijven wenst te betalen kan je dit eenvoudig aangeven bij je aanvraagformulier.

4. Lidgelden

4.1. Inschrijvingen voor lidmaatschappen zijn bindend. Dit wil zeggen: zodra je je – bij inschrijving – akkoord hebt verklaard met de Algemene Voorwaarden, ben je verplicht het lidgeld voor de periode van 1 jaar te betalen. Je lidmaatschap begint te lopen vanaf de factuurdatum van de factuur horend bij de bevestiging van je toetreding. Hierop kan geen enkele uitzondering worden toegestaan.

4.2. Verlenging lidmaatschap

Lidmaatschappen worden automatisch verlengd telkens voor een periode van 1 jaar. Een maand voor de termijn van jouw lidmaatschap verstrijkt, zal je een nieuwe factuur ontvangen die betrekking heeft op een nieuwe periode van een jaar. Deze factuur is betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Het is belangrijk dat deze facturen tijdig betaald worden om onderbreking van je lidmaatschap te voorkomen.

Indien je voor de nieuwe periode liever in termijnen betaalt, gelieve dit dan tijdig aan het secretariaat te laten weten. Hou rekening met verhoging van het lidgeld omwille van administratieve kosten.

4.3. Opzeggen lidmaatschap

Indien je je lidmaatschap wenst op te zeggen, dien je dit minstens 6 weken voor de einddatum van je lopende lidmaatschap per aangetekende zending (gericht aan het secretariaat) op te zeggen. Indien wij dit aangetekend schrijven niet tijdig hebben ontvangen, zal je lidmaatschap voor een periode van 1 jaar worden verlengd en automatisch worden geschrapt wanneer de nieuwe periode is verstreken.

BFFVA vzw behoudt zich tevens het recht om - om dwingende redenen - het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen. BFFVA zal dit doen middels een aangetekend schrijven waarin de reden van schrapping staat vermeld. Deze schrapping geeft op geen enkel moment of manier recht op terugbetaling van (een deel) van het lidgeld.

Leden waarvan het lidmaatschap is afgelopen of geschrapt, dienen onmiddellijk alle verwijzingen naar hun lidmaatschap te verwijderen (in hun communicatie,...). BFFVA ziet hier zeer strikt op toe. Overtreders zullen - indien nodig - gerechtelijk vervolgd worden. BFFVA zal hen onmiddellijk verwijderen uit de community en van de directorywebsite. Ex-leden blijven onderworpen aan de geheimhoudingsplicht die ze hebben onderschreven tijdens hun lidmaatschap.

4.4. Betalen in termijnen

BFFVA vzw staat toe dat lidgelden in maandelijkse termijnen kunnen worden betaald. Doch is de periode van lidmaatschap telkens voor een periode van 1 jaar. Het betalen in termijnen geeft je dus geen recht om je lidmaatschap vroegtijdig te stoppen.

5. Events, workshops en opleidingen

5.1. Inschrijvingen

Inschrijvingen voor betalende events, workshops en opleidingen zijn bindend. Zodra men zich bij de inschrijving akkoord heeft verklaard met de Algemene Voorwaarden, zijn deze van toepassing.

5.2. Betaling inschrijfgeld

Inschrijfgelden zijn contant betaalbaar. Na je inschrijving ontvang je een factuur dewelke per overschrijving CONTANT betaalbaar is.

Deelnemen aan een event, workshop of opleiding kan pas wanneer we jouw betaling hebben ontvangen. Het is niet toegestaan om contant te betalen op het event zelf, tenzij dit werd afgesproken met het secretariaat. Een schriftelijk akkoord van het secretariaat is hiervoor noodzakelijk.

5.3. Annuleren deelname events, workshop of opleiding

Je kan je deelname aan een event ten allen tijde annuleren. Dit dient schriftelijk te gebeuren. Je annulatie is pas geldig wanneer je een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen van BFFVA vzw. Dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • tot 1 maand voor aanvang van het event, workshop of opleiding kan je kosteloos annuleren;
  • tot 14 dagen voor aanvang van het event, workshop of opleiding, ben je 50% van het inschrijfgeld verschuldigd;
  • op minder dan 14 dagen voor aanvang van het event, workshop of opleiding, ben je 100% van het inschrijfgeld verschuldigd.

Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan. Mocht je toch denken in aanmerking te komen omwille van een zeer uitzonderlijke situatie, kan je je motivatiemail sturen naar raadvanbestuur@bffva.be. De Raad van Bestuur zal hierover een beslissing nemen. Sowieso blijven de reeds gemaakte kosten zoals catering, materiaal,… te betalen. Dit is verschillend per event.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1. Je plaats is pas definitief gegarandeerd na betaling van de volledige kostprijs.

6.2. Deelname aan onze seminaries/workshops/events/opleidingen zonder voorafgaandelijke betaling van de volledige kostprijs niet mogelijk.

6.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar.

6.4. Bij laattijdige betaling worden alle nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar en wordt het totaalbedrag van rechtswege vermeerderd met een schadevergoeding van 10%. Vanaf de vervaldatum worden er tevens verwijlintresten gerekend aan 1,5% per maand.

6.5. Bij niet tijdige betaling behouden wij ons het recht voor de overeenkomst onmiddellijk en éénzijdig te beëindigen.

6.6. Ook al blijf je afwezig op het event, je dient ten allen tijde je factuur te betalen. Annulatiekosten zijn van toepassing zoals vermeld hoger vermeld.

7. Heirkracht/Overmacht/Inspanningsverbintenis

7.1. BFFVA vzw gaat een inspanningsverbintenis aan om alle bestelde events te laten doorgaan. Wij zijn niet aansprakelijk indien de opleidingen niet kunnen doorgaan om redenen die buiten onze macht liggen.

7.2. BFFVA vzw behoudt zich het recht om events te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen. Het slagen van een event die BFFVA organiseert hangt vaak af van het aantal aanwezigen op een event. Wanneer BFFVA acht dat de meerwaarde onvoldoende is omwille van te weinig aanmeldingen, zal BFFVA het event annuleren. Annuleren zal steeds tijdig gebeuren (meestal 14 dagen op voorhand). Tenzij in zeer uitzonderlijke omstandigheden en omwille van heirkracht of overmacht kan deze annulatieperiode korter zijn.

7.3. Wanneer BFFVA een event organiseert, worden de facturen voor het inschrijfgeld onmiddellijk gecrediteerd. Betaalde inschrijfgelden worden 100% terugbetaald.

8. Privacyverklaring

8.1. Door klant te worden van BFFVA (door je in te schrijven als lid, voor een event of op een andere manier klant wordt) stem je ermee in dat BFFVA je op de hoogte brengt van zijn aanbod, of dat van zijn partners. HIervoor zal BFFVA je opnemen in de mailinglijst. Je kan je hier ten allen tijde uitschrijven. Ik verwijs ook verder naar de Privacy Policy van BFFVA vzw.

8.2. Voor promotionele doeleinden kunnen er foto’s en video’s worden gemaakt. Deze worden desgewenst (al dan niet kosteloos of tegen auteursvergoeding) ter beschikking van de deelnemers gesteld. Door deelname wordt toestemming verleend voor het gebruik van dit beeldmateriaal voor marketingacties en promotionele doeleinden.

Door deelname verklaar je je eveneens akkoord met onze privacy policy.

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van beeldmateriaal of tegen het gebruik van naam en/of bedrijfsnaam volstaat een korte melding aan de organisatie. We gebruiken dan geen individueel beeldmateriaal van jou of zonder vermelding van naam/bedrijfsnaam.

9. Auteursrechten

Het materialen, video’s, presentaties, (digitale) boeken, publicaties, blogposts  en andere creaties in de breedste zin van het woord zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd, verspreid of gereproduceerd worden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaandelijke toestemming van de auteur(s).

10. Bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing. Elke betwisting valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Brussel.

11. Aanvullingen en wijzigingen

BFFVA vzw behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden regelmatig aan te vullen en te wijzigen waar nodig wordt geacht.

Indien leden niet (meer) akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden, kunnen zij dit melden aan raadvanbestuur@bffva.be.

Laatste herziening: 01/11/2019

Wil je graag meer informatie?

Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen je met veel plezier!

Scroll naar top